แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)

ปิดรับความคิดเห็น

      ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ มา ณ ที่นี้ โดยสำนักงาน ก.พ. จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวม คำตอบของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่าน

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research