แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ

      สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตามที่กำหนดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2565 - 2580) (2) ประเมินประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ (3) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยผลการสำรวจจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกลไกและนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

แบบสำรวจนี้เปิดให้ทำจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567

      สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสำรวจนี้ โดยกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ และตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด สำนักงาน ก.พ. จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวม คำตอบของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่กระทบใด ๆ ต่อตัวท่าน โดยข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ในงานเพื่อยกระดับความผูกพันของข้าราชการพลเรือนและการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

      สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


กลุ่มกลยุทธ์การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.
โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 6421,6426,6526
ผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์
โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 6779

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research