แบบสำรวจเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัย ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ กำหนดว่า การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรา ๑๓ (๘) กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

      การปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ข้าราชการต้องมีปัจจัยการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดี คือ มีสวัสดิการ คุณภาพชีวิตและมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควร สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญในปัจจุบัน และความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

      สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้


สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๒๘, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๔๗, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๓๗
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๗ ๑๑๘๗

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research