แบบสำรวจเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัย ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปิดรับความคิดเห็น

      สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้


สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๒๘, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๔๗, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๓๗
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๗ ๑๑๘๗