แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

      ด้วย ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒

      สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยจัดทำแบบสำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากมุมมองของข้าราชการ จึงขอความร่วมมือจากข้าราชการผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และข้าราชการที่เป็นผู้รับการประเมิน ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยข้อมูลและความคิดเห็นดังกล่าวจะเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้กรอกแบบสำรวจ และส่วนราชการแต่อย่างใด

      สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้


สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
โทรศัพท์๐๒ ๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๓๒ , ๘๘๒๙
โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๑๘๖๘
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๗ ๑๑๘๗

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research