แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปิดรับความคิดเห็น

            สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ มา ณ โอกาศนี้


สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
โทรศัพท์๐๒ ๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๓๒ , ๘๘๒๙
โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๑๘๖๘
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๔๗ ๑๑๘๗