สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจฯ
เลือกการแสดงผล :
  กระทรวง/ส่วนราชการ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
ผู้ตอบ
%
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
3,1672,87590.78
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี18015686.67
กรมประชาสัมพันธ์9291,018109.58
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค5959100.00
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี123140113.82
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี13311687.22
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ396407102.78
สำนักงบประมาณ38129577.43
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ7587116.00
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา163165101.23
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน23314963.95
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ23014161.30
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ901415.56
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1257963.20
สำนักงานทรัพยากรน้ำ504998.00
 
กระทรวงการคลัง
14,28713,26592.85
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง92108117.39
กรมธนารักษ์63452282.33
กรมบัญชีกลาง820824100.49
กรมศุลกากร2,2182,218100.00
กรมสรรพสามิต1,5462,020130.66
กรมสรรพากร8,7297,31183.76
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ6371112.70
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ7273101.39
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง113118104.42
 
กระทรวงการต่างประเทศ
67225938.54
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ41817541.87
กรมการกงสุล362980.56
กรมพิธีการทูต17741.18
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ431841.86
กรมยุโรป16637.50
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ1715.88
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย15426.67
กรมสารนิเทศ19210.53
กรมองค์การระหว่างประเทศ1616.25
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้15426.67
กรมอาเซียน22731.82
กรมเอเชียตะวันออก2129.52
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา17317.65
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
28421073.94
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1489664.86
กรมพลศึกษา795569.62
กรมการท่องเที่ยว5759103.51
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
16,22312,73378.49
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์48336274.95
กรมชลประทาน2,8181,56455.50
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์536650121.27
กรมประมง1,3761,402101.89
กรมปศุสัตว์2,0551,81388.22
กรมพัฒนาที่ดิน67843764.45
กรมวิชาการเกษตร9681,088112.40
กรมส่งเสริมการเกษตร4,1502,01148.46
กรมส่งเสริมสหกรณ์1,2991,516116.71
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม806919114.02
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ817896.30
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร291369126.80
กรมการข้าว42630371.13
กรมหม่อนไหม16715291.02
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร896977.53
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1,33199174.46
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์54937768.67
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ26918468.40
กรมกิจการเด็กและเยาวชน19516584.62
กรมกิจการผู้สูงอายุ716388.73
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1389468.12
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ10910899.08
 
กระทรวงคมนาคม
6,5647,012106.83
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม150150100.00
กรมเจ้าท่า536597111.38
กรมการขนส่งทางบก1,9122,211115.64
กรมทางหลวง2,9353,217109.61
กรมทางหลวงชนบท76456674.08
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร8484100.00
กรมท่าอากาศยาน183187102.19
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
98893995.04
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม8484100.00
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4649106.52
กรมอุตุนิยมวิทยา51743884.72
สำนักงานสถิติแห่งชาติ341368107.92
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5,0064,41388.15
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม801182.25
กรมควบคุมมลพิษ136143105.15
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง1788547.75
กรมทรัพยากรธรณี17712872.32
กรมทรัพยากรน้ำ589674114.43
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล204219107.35
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม867486.05
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช1,7922,069115.46
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1297054.26
กรมป่าไม้914933102.08
 
กระทรวงพลังงาน
603648107.46
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน20420399.51
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ7983105.06
กรมธุรกิจพลังงาน93154165.59
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน18516488.65
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน4244104.76
 
กระทรวงพาณิชย์
1,6511,61898.00
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์539580107.61
กรมการค้าต่างประเทศ263274104.18
กรมการค้าภายใน23822092.44
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ98103105.10
กรมทรัพย์สินทางปัญญา14311379.02
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า18216188.46
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ13411283.58
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า5455101.85
 
กระทรวงมหาดไทย
19,32612,15962.92
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1,30572255.33
กรมการปกครอง6,3933,78459.19
กรมการพัฒนาชุมชน3,17252116.42
กรมที่ดิน5,1464,35584.63
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย90356462.46
กรมโยธาธิการและผังเมือง86360670.22
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1,5441,607104.08
 
กระทรวงยุติธรรม
9,1067,33380.53
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม18715180.75
กรมคุมประพฤติ622789126.85
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ6176124.59
กรมบังคับคดี453453100.00
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน694739106.48
กรมราชทัณฑ์6,0204,11868.41
กรมสอบสวนคดีพิเศษ496585117.94
สำนักงานกิจการยุติธรรม312374.19
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์937378.49
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด44932672.61
 
กระทรวงแรงงาน
2,7562,04774.27
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน254261102.76
กรมการจัดหางาน506530104.74
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน55436265.34
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน56238969.22
สำนักงานประกันสังคม88050557.39
 
กระทรวงวัฒนธรรม
1,6881,711101.36
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม832840100.96
กรมการศาสนา3441120.59
กรมศิลปากร667708106.15
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1329975.00
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย2323100.00
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37135796.23
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี978991.75
กรมวิทยาศาสตร์บริการ165177107.27
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1099183.49
 
กระทรวงศึกษาธิการ
1,56171745.93
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ73938451.96
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา855767.06
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน41092.20
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1557145.81
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา172196113.95
 
กระทรวงสาธารณสุข
99,12421,94822.14
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข89,90815,35517.08
กรมการแพทย์4,1292,64864.13
กรมควบคุมโรค1,33189267.02
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก115136118.26
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์447471105.37
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ38729074.94
กรมสุขภาพจิต1,5141,06670.41
กรมอนามัย93785891.57
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา35623265.17
 
กระทรวงอุตสาหกรรม
1,3611,33698.16
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม425430101.18
กรมโรงงานอุตสาหกรรม242251103.72
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม220240109.09
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่18915380.95
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย4147114.63
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม18515483.24
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม5961103.39
 
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
9851,028104.37
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ380426112.11
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ565496.43
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา2931106.90
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน18216389.56
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ9496102.13
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ244258105.74
ไปด้านบน 
คำอธิบายสัญลักษณ์คอลัมน์ % (ร้อยละผู้ตอบแบบสำรวจฯ ต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่าง)
xx.xx หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50%
xx.xx หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างอยู่ใช่ช่วง 50% - 100%
xx.xx หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า หรือเท่ากับ 100%

  ©สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.  โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8839 , 8805

Banner vector created by katemangostar - www.freepik.com