แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี พ.ศ. 2561

ปิดรับความคิดเห็น

            สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ มา ณ โอกาศนี้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะนำความคิดเห็นของท่านไปประกอบการจัดทำข้อเสนอมาตรการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับกระทรวง กรม แลราชการพลเรือนโดยรวมต่อไป


ท่านสามารถร่วมตอบแบบสำรวจที่สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการสำรวจอยู่โดย คลิกที่นี่


สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8839
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)
โทรศัพท์ 0 2547 1187

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research