สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ประจำปี 2560

คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจฯ
  ส่วนกลาง ส่วนกลาง
ปฏิบัติงานภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค
  กระทรวง/ส่วนราชการ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
ผู้ตอบ
% กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
ผู้ตอบ
% กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
ผู้ตอบ
%
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
1,6151,726106.87323444137.4698122124.48
1
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี127146114.96------
2
กรมประชาสัมพันธ์197229116.24294415141.1598122124.48
3
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค4040100.00------
4
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี88112127.27------
5
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี837995.18------
6
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ241262108.71------
7
สำนักงบประมาณ259259100.00------
8
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ3945115.38------
9
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา104115110.57------
10
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน159177111.32------
11
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ13810475.36171164.70---
12
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ6380126.98------
13
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน7778101.291218150.00---
 
กระทรวงการคลัง
1,7081,983116.101,6832,489147.89305593194.42
14
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง6166108.19------
15
กรมธนารักษ์18813471.2721416577.10---
16
กรมบัญชีกลาง204345169.113581231.42305593194.42
17
กรมศุลกากร374383102.40451461102.21---
18
กรมสรรพสามิต20520399.02499507101.60---
19
กรมสรรพากร509605118.864841,275263.42---
20
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ4051127.50------
21
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ4866137.50------
22
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง79130164.55------
 
กระทรวงการต่างประเทศ
48237076.76------
23
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ30318661.38------
24
กรมการกงสุล2326113.04------
25
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ2931106.89------
26
กรมพิธีการทูต12975.00------
27
กรมยุโรป12975.00------
28
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ131292.30------
29
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย1418128.57------
30
กรมสารนิเทศ1214116.66------
31
กรมองค์การระหว่างประเทศ1313100.00------
32
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้1011110.00------
33
กรมอาเซียน1419135.71------
34
กรมเอเชียตะวันออก1516106.66------
35
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา12650.00------
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
126132104.76---795873.41
36
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา3333100.00---795367.08
37
กรมพลศึกษา5057114.00------
38
กรมการท่องเที่ยว4347109.30------
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
641850132.60---271346127.67
39
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์130199153.07---27126095.94
40
กรมกิจการเด็กและเยาวชน125190152.00------
41
กรมกิจการผู้สูงอายุ4269164.28------
42
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว8097121.25------
43
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ192265138.02------
44
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ72116161.11------
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3,2873,18796.951,6652,765166.062,2633,439151.96
45
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์119158132.77---20618087.37
46
กรมการข้าว268345128.73------
47
กรมชลประทาน52238774.13499877175.75---
48
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์55109198.18290496171.03---
49
กรมประมง526575109.31---328350106.70
50
กรมปศุสัตว์43740592.67118482408.47479694144.88
51
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร5770122.80------
52
กรมพัฒนาที่ดิน139178128.05277338122.02---
53
กรมวิชาการเกษตร40736890.41198269135.85---
54
กรมส่งเสริมการเกษตร17816994.9415513587.09458662144.54
55
กรมส่งเสริมสหกรณ์190319167.89---447871194.85
56
กรมหม่อนไหม2745166.666587133.84---
57
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม191204106.80---345359104.05
58
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ5257109.61------
59
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร119121101.686381128.57---
 
กระทรวงคมนาคม
1,4891,46898.581,0811,200111.00501559111.57
60
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม93106113.97------
61
กรมเจ้าท่า231234101.2997196202.06---
62
กรมการขนส่งทางบก414433104.58---501502100.19
63
กรมท่าอากาศยาน938692.47474595.74---
64
กรมทางหลวง480481100.20577599103.81---
65
กรมทางหลวงชนบท130134103.07360360100.00---
66
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร4851106.25------
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
368545148.09133267200.75109130119.26
67
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม5661108.92------
68
กรมอุตุนิยมวิทยา158167105.69133267200.75---
69
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ3236112.50------
70
สำนักงานสถิติแห่งชาติ122288236.06---109123112.84
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,1851,305110.121,2671,844145.5435634195.78
71
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6068113.3376114150.0035634195.78
72
กรมควบคุมมลพิษ85101118.82------
73
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง110114103.63------
74
กรมทรัพยากรธรณี108114105.55------
75
กรมทรัพยากรน้ำ126149118.25245313127.75---
76
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล6689134.846394149.20---
77
กรมป่าไม้209213101.91351360102.56---
78
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม5362116.98------
79
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช291298102.40532963181.01---
80
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7797125.97------
 
กระทรวงพลังงาน
295396134.23---107162151.40
81
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน3684233.33---107146136.44
82
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ5265125.00------
83
กรมธุรกิจพลังงาน6293150.00------
84
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน117131111.96------
85
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน2839139.28------
 
กระทรวงพาณิชย์
9031,030114.06---123178144.71
86
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์69215311.59---123168136.58
87
กรมการค้าต่างประเทศ160171106.87------
88
กรมการค้าภายใน24221086.77------
89
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ6569106.15------
90
กรมทรัพย์สินทางปัญญา6667101.51------
91
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า168168100.00------
92
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ108114105.55------
93
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า2526104.00------
 
กระทรวงมหาดไทย
1,8841,86899.15109124113.763,2234,627143.56
94
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย171201117.54---434452104.14
95
กรมการปกครอง554557100.54---699751107.43
96
กรมการพัฒนาชุมชน161210130.43---4621,072232.03
97
กรมที่ดิน465548117.84---464539116.16
98
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย14112487.94109124113.7632522268.30
99
กรมโยธาธิการและผังเมือง254271106.69---304329108.22
100
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น138244176.81---535975182.24
 
กระทรวงยุติธรรม
1,0911,709156.641,0471,130107.921,0091,295128.34
101
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1169783.62------
102
กรมคุมประพฤติ109242222.01---293321109.55
103
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ4071177.50------
104
กรมบังคับคดี144200138.88---163163100.00
105
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน5058116.00410426103.90---
106
กรมราชทัณฑ์113339300.00491526107.12553740133.81
107
กรมสอบสวนคดีพิเศษ270509188.513644122.22---
108
สำนักงานกิจการยุติธรรม2124114.28------
109
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์5256107.69------
110
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด176184104.54110134121.81---
 
กระทรวงแรงงาน
680735108.08299339113.378461,160137.11
111
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน8183102.46---97113116.49
112
กรมการจัดหางาน180225125.00---156159101.92
113
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน6887127.94299339113.37---
114
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน165196118.78---202211104.45
115
สำนักงานประกันสังคม186330177.41---391491125.57
 
กระทรวงวัฒนธรรม
43742797.71138175126.8148947697.34
116
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม4781172.34---48943989.77
117
กรมการศาสนา2324104.34------
118
กรมศิลปากร27126397.04138175126.81---
119
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม8181100.00------
120
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย1515100.00------
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23220889.65------
121
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี604270.00------
122
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1059792.38------
123
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ6769102.98------
 
กระทรวงศึกษาธิการ
96864866.94------
124
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ46017337.60------
125
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา5056112.00------
126
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน259259100.00------
127
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา9497103.19------
128
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1056360.00------
 
กระทรวงสาธารณสุข
2,7702,54691.918921,773198.761,0571,506142.47
129
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข46120945.33---1,0571,408133.20
130
กรมการแพทย์52342481.07------
131
กรมควบคุมโรค40433783.4142339192.43---
132
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก5663112.50------
133
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์285332116.49------
134
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ24613253.65------
135
กรมสุขภาพจิต455709155.82307422473.33---
136
กรมอนามัย149218146.30439640145.78---
137
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา191220115.18------
 
กระทรวงอุตสาหกรรม
560668119.2898136138.7723822795.37
138
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม43124288.37---23821088.23
139
กรมโรงงานอุตสาหกรรม164165100.60------
140
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม86100116.276394149.20---
141
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่1029795.092227122.72---
142
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย1623143.751315115.38---
143
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม113137121.23------
144
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม3639108.33------
 
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
323373115.472936124.13218267122.47
145
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ525198.07---218250114.67
146
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ3442123.52------
147
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ6392146.03------
148
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา1818100.00------
149
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน9697101.04------
150
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ4168165.852936124.13---
151
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1922115.78------
ไปด้านบน 
คำอธิบายสัญลักษณ์คอลัมน์ % (ร้อยละผู้ตอบแบบสำรวจฯ ต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่าง)
xx.xx หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50%
xx.xx หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างอยู่ใช่ช่วง 50% - 100%
xx.xx หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า หรือเท่ากับ 100%

  ©สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.  โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8839 , 8805