สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ประจำปี 2560

คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจฯ
  ส่วนกลาง ส่วนกลาง
ปฏิบัติงานภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค
  กระทรวง/ส่วนราชการ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
ผู้ตอบ
% กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
ผู้ตอบ
% กลุ่มตัวอย่าง จำนวน
ผู้ตอบ
%
 
สำนักนายกรัฐมนตรี
1,6151,53895.23323332102.78989596.93
1
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี127142111.81------
2
กรมประชาสัมพันธ์19717789.84294310105.44989596.93
3
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค4040100.00------
4
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี88111126.13------
5
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี835869.87------
6
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ241262108.71------
7
สำนักงบประมาณ259259100.00------
8
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ393076.92------
9
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา104112107.69------
10
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน15913283.01------
11
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1385942.7517423.52---
12
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ6378123.80------
13
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน7778101.291218150.00---
 
กระทรวงการคลัง
1,7081,913112.001,6832,475147.05305593194.42
14
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง613862.29------
15
กรมธนารักษ์18813370.7421416275.70---
16
กรมบัญชีกลาง204344168.623581231.42305593194.42
17
กรมศุลกากร374382102.13451461102.21---
18
กรมสรรพสามิต20516480.0049949899.79---
19
กรมสรรพากร509605118.864841,273263.01---
20
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ4051127.50------
21
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ4866137.50------
22
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง79130164.55------
 
กระทรวงการต่างประเทศ
48225953.73------
23
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ30314648.18------
24
กรมการกงสุล2324104.34------
25
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ292172.41------
26
กรมพิธีการทูต12650.00------
27
กรมยุโรป12541.66------
28
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ13646.15------
29
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย14535.71------
30
กรมสารนิเทศ12650.00------
31
กรมองค์การระหว่างประเทศ13430.76------
32
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้10660.00------
33
กรมอาเซียน1417121.42------
34
กรมเอเชียตะวันออก151173.33------
35
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา12216.66------
 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12610684.12---794962.02
36
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา332781.81---794962.02
37
กรมพลศึกษา503264.00------
38
กรมการท่องเที่ยว4347109.30------
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
641832129.79---271287105.90
39
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1309673.84---271287105.90
40
กรมกิจการเด็กและเยาวชน125190152.00------
41
กรมกิจการผู้สูงอายุ4269164.28------
42
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว8097121.25------
43
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ192264137.50------
44
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ72116161.11------
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3,2872,30270.031,6652,007120.542,2632,271100.35
45
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1198168.06---20652.42
46
กรมการข้าว26826197.38------
47
กรมชลประทาน52224146.1649949298.59---
48
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์55109198.18290496171.03---
49
กรมประมง52617132.50---32829188.71
50
กรมปศุสัตว์43725357.89118356301.69479650135.69
51
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร5770122.80------
52
กรมพัฒนาที่ดิน1399266.1827717362.45---
53
กรมวิชาการเกษตร40726865.84198242122.22---
54
กรมส่งเสริมการเกษตร17813073.031558152.2545829464.19
55
กรมส่งเสริมสหกรณ์190299157.36---447863193.06
56
กรมหม่อนไหม2744162.966586132.30---
57
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม19111560.20---34516848.69
58
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ5257109.61------
59
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร11911193.276381128.57---
 
กระทรวงคมนาคม
1,4891,26685.021,0811,181109.2550146993.61
60
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม93106113.97------
61
กรมเจ้าท่า231232100.4397196202.06---
62
กรมการขนส่งทางบก41437590.57---50146993.61
63
กรมท่าอากาศยาน931313.97473880.85---
64
กรมทางหลวง48039081.25577596103.29---
65
กรมทางหลวงชนบท13011185.3836035197.50---
66
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร483981.25------
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
368521141.57133265199.24109130119.26
67
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม5661108.92------
68
กรมอุตุนิยมวิทยา15814390.50133265199.24---
69
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ3236112.50------
70
สำนักงานสถิติแห่งชาติ122281230.32---109130119.26
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,1851,13195.441,2671,611127.1535619354.21
71
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6068113.3376100131.5735619354.21
72
กรมควบคุมมลพิษ8599116.47------
73
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง110114103.63------
74
กรมทรัพยากรธรณี1087165.74------
75
กรมทรัพยากรน้ำ1269474.6024515362.44---
76
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล665278.78635079.36---
77
กรมป่าไม้20918086.1235135099.71---
78
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม5359111.32------
79
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช291298102.40532958180.07---
80
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7796124.67------
 
กระทรวงพลังงาน
295306103.72---1075349.53
81
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน3649136.11---1075349.53
82
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ522650.00------
83
กรมธุรกิจพลังงาน6289143.54------
84
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน11710388.03------
85
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน2839139.28------
 
กระทรวงพาณิชย์
9031,009111.73---1237359.34
86
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์69204295.65---1237359.34
87
กรมการค้าต่างประเทศ160171106.87------
88
กรมการค้าภายใน24220785.53------
89
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ6569106.15------
90
กรมทรัพย์สินทางปัญญา665684.84------
91
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า16816296.42------
92
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ108114105.55------
93
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า2526104.00------
 
กระทรวงมหาดไทย
1,8841,47078.02109114104.583,2232,74285.07
94
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย171188109.94---434451103.91
95
กรมการปกครอง55439871.84---699797114.02
96
กรมการพัฒนาชุมชน16113684.47---462774167.53
97
กรมที่ดิน465486104.51---464476102.58
98
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย14112085.10109114104.5832513240.61
99
กรมโยธาธิการและผังเมือง25414255.90---30411036.18
100
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น138-----53520.37
 
กระทรวงยุติธรรม
1,0911,569143.811,0471,114106.391,0091,187117.64
101
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1164034.48------
102
กรมคุมประพฤติ109174159.63---29327894.88
103
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ4071177.50------
104
กรมบังคับคดี144180125.00---163170104.29
105
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน504182.00410424103.41---
106
กรมราชทัณฑ์113333294.69491525106.92553739133.63
107
กรมสอบสวนคดีพิเศษ270509188.513644122.22---
108
สำนักงานกิจการยุติธรรม211152.38------
109
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์523261.53------
110
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด176178101.13110121110.00---
 
กระทรวงแรงงาน
680721106.02299339113.378461,115131.79
111
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน817288.88---97116119.58
112
กรมการจัดหางาน180187103.88---156177113.46
113
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน6886126.47299339113.37---
114
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน165167101.21---202216106.93
115
สำนักงานประกันสังคม186209112.36---391606154.98
 
กระทรวงวัฒนธรรม
43731572.08138167121.0148935773.00
116
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม474187.23---48935773.00
117
กรมการศาสนา2324104.34------
118
กรมศิลปากร27115858.30138167121.01---
119
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม817795.06------
120
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย1515100.00------
 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23215968.53------
121
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี603151.66------
122
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1059691.42------
123
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ673247.76------
 
กระทรวงศึกษาธิการ
96857259.09------
124
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ46011224.34------
125
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา5056112.00------
126
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน259259100.00------
127
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา948691.48------
128
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1055956.19------
 
กระทรวงสาธารณสุข
2,7701,96871.048921,629182.621,05764761.21
129
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข4615912.79---1,05764761.21
130
กรมการแพทย์52323544.93------
131
กรมควบคุมโรค40421753.7142330973.04---
132
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก5660107.14------
133
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์28519969.82------
134
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ24610241.46------
135
กรมสุขภาพจิต455697153.18307182393.33---
136
กรมอนามัย149215144.29439602137.12---
137
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา19118496.33------
 
กระทรวงอุตสาหกรรม
560654116.7898133135.7123814159.24
138
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม43107248.83---23814159.24
139
กรมโรงงานอุตสาหกรรม164165100.60------
140
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม86100116.276394149.20---
141
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่1028482.352224109.09---
142
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย1623143.751315115.38---
143
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม113137121.23------
144
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม3638105.55------
 
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
323341105.572936124.1321820493.57
145
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ521936.53---21820493.57
146
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ3437108.82------
147
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ6392146.03------
148
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา1818100.00------
149
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน968790.62------
150
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ4167163.412936124.13---
151
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1921110.52------
ไปด้านบน 
คำอธิบายสัญลักษณ์คอลัมน์ % (ร้อยละผู้ตอบแบบสำรวจฯ ต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่าง)
xx.xx หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30%
xx.xx หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างอยู่ใช่ช่วง 30% - 80%
xx.xx หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า หรือเท่ากับ 80%

  ©สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.  โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8839 , 8805