แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2560

      พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 34 บัญญัติว่า การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553 สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

      ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นสมควรทำการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ นี้โดยอิสระและ ตามความเป็นจริงผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://survey.ocsc.go.th/emp60 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560


ขยายเวลาในการตอบแบบสำรวจฯ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

      ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำไปประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลในภาพรวม โดยไม่มีการเปิดเผยความคิดเห็น เป็นรายบุคคล และจะถูกนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับกระทรวง กรม และราชการพลเรือนโดยรวมต่อไป

      สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล      
โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8839, 8805      
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)      
โทรศัพท์ 0 2547 1187      

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research