แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี พ.ศ. 2560

ปิดรับความคิดเห็น

            สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจฯ มา ณ โอกาศนี้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะนำความคิดเห็นของท่านไปประกอบการจัดทำข้อเสนอมาตรการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับกระทรวง กรม แลราชการพลเรือนโดยรวมต่อไป

 


สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล      
โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 8839, 8805      
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน่วยงานผู้ดูแลระบบแบบสํารวจออนไลน์)      
โทรศัพท์ 0 2547 1187      

ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2
This free surveytemplate is lovingly crafted by the people of Tools for Research