สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ “ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการรักษาวินัยข้าราชการ”
ชุด "ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา"


 

 

กระทรวง/ส่วนราชการ

จำนวน
กลุ่มตัวอย่าง
(0)

จำนวน
ผู้ตอบ

(0)

คิดเป็น
ร้อยละ

()

  
ไปด้านบน 
คำอธิบายสัญลักษณ์
 หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า หรือเท่ากับ 30%
 หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างอยู่ใช่ช่วง 30% - 80%
 หมายถึง ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจฯต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า หรือเท่ากับ 80%

  ©สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. โทรศัพท์ 02 547 1471 , 1381      
    หากพบปัญหาในกระบวนการตอบแบบสำรวจฯ กรุณาติดต่อ 02 547 1187